15 października odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie tzw. projektu „Stop Pedofilii”. Projekt zakłada zmianę przepisu art. 200b Kodeksu Karnego (Art. 200b. Kto publicznie propaguje lub pochwala zachowania o charakterze pedofilskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.). Przepis ten oczywiście służy ochronie dzieci przed nadużyciami seksualnymi. Jednak proponowana zmiana nie ma na celu ulepszenia tej ochrony, a cyniczne wykorzystanie przepisu do ataku na wszystkie osoby – rodziców, lekarzy, edukatorki, wychowawców, położne – zajmujące się edukacją seksualną w Polsce, co zresztą autorzy wprost przyznają w uzasadnieniu ustawy.

Według projektu nowelizacji przepis art. 200b Kodeksu Karnego ma zostać poszerzony o trzy paragrafy. Obok pojęcia „zachowania o charakterze pedofilskim” dodane zostają przepisy obejmujące „pochwalanie lub propagowanie podejmowania przez małoletniego obcowania płciowego”. Na szczególną uwagę zasługuje proponowany przepis art. 200b §4., który otrzymuje brzmienie: Kto propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, działając w związku z zajmowaniem stanowiska, wykonywaniem zawodu lub działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi albo działając na terenie szkoły lub innego zakładu lub placówki oświatowo-wychowawczej lub opiekuńczej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 [1].

Proponowana zmiana, a zwłaszcza towarzysząca jej akcja lobbingowa, jednoznacznie wskazują na intencje projektodawców. Celem jest zarówno uniemożliwienie młodzieży egzekwowania prawa do rzetelnej edukacji, jak i zastraszenie osób zajmujących się edukacją seksualną i zapewnieniem opieki zdrowotnej osobom poniżej 18. roku życia. Jako Grupa Ponton mamy stały kontakt z młodymi ludźmi – mówią nam o problemach, troskach, potrzebach, a my ich słuchamy i wspieramy. Możemy zapewnić, że proponowana nowelizacja Kodeksu Karnego zadziała na szkodę najmłodszych Polek i Polaków, pozbawiając ich dostępu do rzetelnej edukacji (edukacja seksualna), opieki zdrowotnej (konsultacje ginekologiczne, dostęp do antykoncepcji czy tabletki „po”) oraz zwykłego, ludzkiego wsparcia w kwestiach seksualności, dojrzewania, rozwoju, budowania zdrowych związków.

Chcemy podkreślić, że dostęp do rzetelnej edukacji to jedno z podstawowych praw człowieka, które jednak może niedługo zostać w Polsce poważnie naruszone. Co więcej, nawet w polskim ustawodawstwie znajdują się przepisy zapewniające młodym osobom dostęp do wiedzy o ich seksualności! Art. 4 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży stanowi, że do programów nauczania szkolnego wprowadza się wiedzę o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji. Realizowanie tego zapisu będzie w praktyce niemożliwe bez narażenia się na zarzuty o „propagowanie” i „pochwalanie” przejawów seksualności młodzieży. 

Nowelizacja jest absurdalna również dlatego, że tzw. wiek zgody, od którego można zgodnie z prawem podejmować aktywność seksualną, wynosi w Polsce 15 lat. Projekt, odnosząc się do osób „małoletnich”, uwzględnia zatem fakt, że można podjąć aktywność seksualną z osobami od 15. roku życia, ale jednocześnie nie wolno ich informować o ich seksualności! Autorzy skazują zatem młodzież na wynikające z niewiedzy niebezpieczeństwa – niechciane ciąże, infekcje, przemoc seksualną.

Nie zgadzamy się na ten bezpardonowy atak na podstawowe wolności młodych ludzi w Polsce. Wprowadzenie go w życie będzie stanowiło zagrożenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego młodzieży. Ten zamordystyczny projekt nigdy nie powinien był dotrzeć do czytania podczas posiedzeń sejmowych i już został negatywnie zaopiniowany przez wiele organizacji, w tym Polskie Towarzystwo Seksuologiczne[2]. 

Nie pozwolimy się zastraszyć i będziemy kontynuować swoją pracę, zwłaszcza że aż 84% Polek i Polaków dostrzega potrzebę przekazywania młodzieży wiedzy o seksualności w szkołach [3]. W związku z powyższym apelujemy o natychmiastowe odrzucenie projektu ustawy, który uderzy w dobrostan młodzieży w całym kraju.

 

[1] http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1286-2019/$file/8-020-1286-2019.pdf
[2] http://pts-seksuologia.pl/sites/strona/114/stanowisko-polskiego-towarzystwa-seksuologicznego-w-sprawie-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-z-dnia-6-czerwca-1997r-kodeks-karny-zawartej-w-druku-sejmowym-nr-3751-penalizujacej-dzialania-z-zakresu-edukacji-seksualnej?fbclid=IwAR0Hk-73HuLfRDwB26KtYcZ1MWyZQmuEEradFM7fAEne2Nv7prJjDzl6kHU
[3] https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_066_19.PDF

4 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *