Młodzieżowy Telefon Zaufania

t22 635 93 92

Każdy piątek, 16.00-20.00

Zostań wolontariuszką/-em Grupy Ponton

 

Grupa jest otwarta na  chętnych w wieku 16-25 lat, którzy mają ochotę zaangażować się i poświęcić wolny czas dla swoich rówieśników. Ze względu na to, że większość naszych działań oraz regularne zebrania odbywają się w Warszawie wolontariuszki/y rekrutujemy z Warszawy i bliskich okolic.

Należy zgłosić się do koordynatorki Grupy Ponton Aleksandry Józefowskiej, wysyłając maila na adres info[małpa]ponton.org.pl lub dzwoniąc pod numer tel. (22) 635 93 95, 887 81 40.

Zanim osoba zainteresowana współpracą zostanie dopuszczona do prowadzenia zajęć czy odpowiadania na maile musi przejść proces rekrutacji i szkoleń. Nowe wolontariuszki i wolontariuszy przyjmujemy do grupy 2-3 razy do roku. Proces przebiega wieloetapowo:

 

1. Osoba zainteresowana zgłasza się do koordynatorki grupy Ponton

2. Koordynatorka grupy odbywa krótką rozmowę kwalifikacyjną mającą na celu ustalenie motywacji osoby zainteresowanej oraz zakres posiadanej wiedzy i doświadczenia

3. Po zaakceptowaniu nowej osoby bierze ona udział w regularnych (zazwyczaj 1-2 razy w miesiącu) zebraniach oraz pomaga w akcjach ulicznych

4. Gdy zbierze się kilka nowych osób organizowany jest nowy cykl szkoleń, w którym uczestniczą także "starzy" edukatorzy Pontonu

a). szkolenie z ginekologiem (antykoncepcja, prewencja HIV, dojrzewanie płciowe)
b). szkolenie integracyjne (aby zintegrować starych i nowych wolontariuszy ze sobą)

5. W miarę potrzeb odbywają się także szkolenia jednorazowe, gdy jest na nie zapotrzebowanie (prawnik-prawa pacjenta; seksuolog; rozpoznawanie przypadków molestowania i przemocy; trening interpersonalny; trening pedagogiczny)

6. Edukatorzy mają dostęp do biblioteki Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (publikacje z zakresu zdrowia reprodukcyjnego, antykoncepcji itp.)

7. Po odbyciu szkoleń nowy wolontariusz uczestniczy jako obserwator w zajęciach prowadzonych w szkołach

8. Osoby zainteresowane dyżurami na telefonie zaufania (osoby z dłuższym stażem w grupie) uczestniczą w dyżurach telefonu jako obserwatorzy

9. Osoby zainteresowane odpowiadaniem na forum internetowym podlegają kontroli doświadczonego moderatora a w przypadku skomplikowanych odpowiedzi konsultują się z nim/nią

10. Dopiero po przejściu całej procedury wolontariusz może prowadzić zajęcia lub odpowiadać na pytania. W przypadku zajęć otrzymuje informacje zwrotne od współprowadzącej/-ego oraz może się zapoznać z arkuszami ewaluacyjnymi wypełnianymi przez uczniów po zajęciach

 

Szczegółowy regulamin Grupy Edukatorów Seksualnych „Ponton”

 

Grupa Edukatorów Seksualnych "Ponton", zwana dalej: Grupa „Ponton”, jest nieformalną grupą wolontariuszy i wolontariuszek działającą przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w Warszawie. Grupa "Ponton" wspiera edukację seksualną młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz innych placówkach, warsztatów; poradnictwo mailowe, poradnictwo za pośrednictwem forum internetowego oraz w formie telefonu zaufania. Grupa "Ponton" propaguje także wiedzę na temat zdrowia reprodukcyjnego, antykoncepcji, seksualności i dojrzewania poprzez akcje uliczne, przygotowywanie raportów o stanie wiedzy młodzieży oraz udział w wydarzeniach związanych z wiedzą o seksualności. Grupa "Ponton" działa na terenie Warszawy.

 

I. Cele działalności Grupy „Ponton”
Działania Grupy „Ponton” ukierunkowane są na edukację seksualną oraz poradnictwo dla młodzieży w sprawach dojrzewania, antykoncepcji i zdrowia reprodukcyjnego. Do głównych celów realizowanych przez Grupę „Ponton” należą:
1. Propagowanie rzetelnej, neutralnej światopoglądowo wiedzy mającej poparcie w badaniach naukowych na temat antykoncepcji i zdrowia reprodukcyjnego.
2. Obalanie stereotypów panujących wśród młodzieży dotyczących sfery życia seksualnego.
3. Pomoc młodzieży w dotarciu do ludzi i miejsc, w których uzyskają fachową pomoc w nurtujących ją problemach.
4. Lobbowanie na rzecz prowadzenia przez szkoły publiczne powszechnej, rzetelnej i neutralnej światopoglądowo edukacji seksualnej

 

II. Wolontariat w grupie „Ponton”

1. Działalność w grupie „Ponton” jest oparta na zasadzie wolontariatu.
a. W ramach wybranych projektów Grupy „Ponton” istnieje możliwość odstąpienia od wolontariatu i wypłacenia edukatorowi/edukatorce honorarium za wykonaną pracę.
2. Wolontariuszami/wolontariuszkami Grupy „Ponton” mogą zostać osoby w wieku od 18 do 30 lat, zainteresowane edukacją seksualną i działalnością na rzecz młodzieży. Przystąpienie do grupy wolontariuszy jest dobrowolne. Wolontariusze/wolontariuszki Grupy „Ponton” nazywani są również edukatorami/edukatorkami seksualnymi.
3. Nadzór i kontrola nad działalnością Grupy „Ponton” prowadzona jest przez koordynatora/koordynatorkę grupy. Do zadań koordynatora/koordynatorki należy:
a. podejmowanie ostatecznych decyzji z imieniu Grupy Edukatorów Seksualnych „Ponton”,
b. prowadzenie spotkań członków grupy oraz stały kontakt mailowy i telefoniczny z wolontariuszami/wolontariuszkami w celu realizacji działań grupy,
c. kontrola przebiegu pracy wolontariuszy i wolontariuszek „Pontonu”,
d. podejmowanie rozstrzygnięć w kwestiach nie objętych regulaminem,
e. organizacja szkoleń i warsztatów dla wolontariuszy/wolontariuszek w celu poszerzania wiedzy niezbędnej dla realizacji celu grupy i uczestnictwa w wybranej formie działalności w Grupie „ponton”.
4. Koordynator/koordynatorka może przekazać uprawienia do nadzoru nad realizacją poszczególnych działań wolontariuszowi/wolontariuszce Grupy „Ponton”.
5. Koordynatorką Grupy „Ponton” jest Aleksandra Józefowska.

6. Cele działalnosci Grupy „Ponton” realizowane są poprzez przeprowadzanie lekcji z zakresu edukacji seksualnej dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, organizowaniu tematycznych akcji ulicznych i happeningów oraz poradnictwie internetowym (w formie maili oraz forum internetowego) i telefonicznym (telefon zaufania dla młodzieży).

7. Podstawą podejmowania decyzji w Grupie „Ponton” są konsultacje wolontariuszy/wolontariuszek pod przewodnictwem koordynatora/koordynatorki. Konsultacje przeprowadzane są regularnie (nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu) i odbywają się w siedzibie Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Podczas konsultacji ustalany jest zakres najbliższych działań, których podejmuje się grupa. Wolontariusze/wolontariuszki omawiają również wszelkie problemy i wątpliwości dotyczące swojej pracy oraz zgłaszają własne inicjatywy. W sprawach niecierpiących zwłoki koordynator/koordynatorka może podjąć decyzję o przeprowadzeniu konsultacji w formie wiadomości mailowych lub telefonicznie

8. Wolontariusze/wolontariuszki biorą, w ramach poszerzania wiedzy niezbędnej w działalności w Grupie „Ponton”, udział w szkoleniach i warsztatach, o których organizacji podejmie decyzję koordynator/koordynatorka. Są to szkolenia ze specjalistami (ginekolog, psycholog, seksuolog) na temat antykoncepcji, profilaktyki HIV oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową, dojrzewania płciowego oraz szkolenia integracyjne, które służą zapoznaniu ze sobą obecnych i nowych wolontariuszy/wolontariuszek.

9. Wolontariusze/wolontariuszki mają dostęp do biblioteki Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny; mogą poszerzać swoją wiedzę za pomocą dostępnych w niej materiałów (publikacje z zakresu zdrowia reprodukcyjnego, antykoncepcji itp.) .

10. Wystąpienie z grupy wolontariuszy „Pontonu” następuje po zgłoszeniu chęci wystąpienia koordynatorowi/koordynatorce oraz pozostałym wolontariuszom/wolontariuszkom Grupy „Ponton”.

11. W przypadkach uporczywego łamania regulaminu Grupy Edukatorów Seksualnych „Ponton” koordynator może podjąć decyzję o usunięciu z grupy wolontariusza/ki dopuszczającego się działań na szkodę „Pontonu”.

 

III. Warunki rozpoczęcia pracy w Grupie „Ponton”

1. Osoba zainteresowana zgłasza się do koordynatora/koordynatorki Grupy „Ponton”.
2. Koordynator/koordynatorka grupy odbywa krótką rozmowę kwalifikacyjną mającą na celu ustalenie motywacji osoby zainteresowanej oraz zakres posiadanej wiedzy i doświadczenia.
3. Po zaakceptowaniu nowej osoby bierze ona udział w spotkaniach wolontariuszy i wolontariuszek oraz pomaga w akcjach ulicznych.
4. W momencie, gdy do Grupy „Ponton” dołączy więcej niż 3 nowych wolontariuszy/wolontariuszek organizowany jest nowy cykl szkoleń, w którym uczestniczą także dotychczasowi wolontariusze i wolontariuszki Grupy „Ponton”. W miarę potrzeb koordynator/koordynatorka może podjąć decyzję o przeprowadzeniu szkolenia jednorazowego.
5. Po odbyciu szkoleń nowy wolontariusz/wolontariuszka uczestniczy jako obserwator/obserwatorka w zajęciach prowadzonych w szkołach lub innych placówkach oraz innych działaniach Grupy „Ponton”.
6. Wolontariusze/wolontariuszki zainteresowane dyżurami w telefonie zaufania uczestniczą w dyżurach telefonu jako obserwatorzy/obserwatorki. Osoby z co najmniej kilkumiesięcznym doświadczeniem w działalności w Grupie „Ponton” lub z wykształceniem kierunkowym (pedagogika, psychologia, seksuologia) mogą dyżurować na telefonie zaufania samodzielnie.
7. Osoby zainteresowane odpowiadaniem na forum internetowym podlegają kontroli doświadczonego/doświadczonej moderatora/moderatorki, a w przypadku skomplikowanych odpowiedzi konsultują się z nim/nią przed zamieszczeniem postów na forum internetowym.
8. Po przejściu całej procedury (rozmowa kwalifikacyjna, szkolenia, zdobywanie doświadczenia pod okiem doświadczonych wolontariuszy/wolontariuszek - supervizja) wolontariusz/wolontariuszka może prowadzić zajęcia, odpowiadać na pytania podczas dyżurów telefonu zaufania lub na forum internetowym.

 

IV. Prawa i obowiązki wolontariuszy/wolontariuszek Grupy „Ponton”

Wolontariusze/wolontariuszki Grupy „Ponton” mają prawo do:

1. Wstąpienia i wystąpienia z grupy w każdej chwili.
2. Wyboru aktywności, zajęć, szkoleń i warsztatów, w których biorą udział.
3. Odmowy wzięcia udziału w poszczególnych aktywnościach, warsztatach czy zajęciach.
4. Swobodnej wypowiedzi i zgłaszania swoich pomysłów lub zastrzeżeń do pracy swojej i innych, także koordynatora/ki. 5. Uzyskania pomocy od innych wolontariuszy/ek i/lub koordynatora/ki w kwestiach edukacji seksualnej.

Wolontariusze/wolontariuszki są obowiązani do:

1. Uczestniczenia w co najmniej jednej z form aktywności w Grupie „Ponton” (prowadzenie zajęć w szkołach, odpowiadanie na forum, uczestnictwo w akcjach ulicznych, dyżurowanie w telefon zaufania).
2. Poszerzania swojej wiedzy w zakresie niezbędnym do działalności w Grupie „Ponton”.
3. Uczestniczenia w konsultacjach Grupy „Ponton” podczas regularnych spotkań.
4. Zawiadamiania koordynatora/koordynatorki i reszty grupy o reprezentowaniu Grupy „Ponton” w przestrzeni publicznej (media, konferencje, debaty) i konsultowania z koordynatorem/koordynatorką treści wystąpienia.
5. Konsultowania wątpliwości z resztą grupy i koordynatorem/koordynatorką.
6. Utrzymywania kontaktu z innymi wolontariuszami i wolontariuszkami oraz koordynatorem/koordynatorką za pośrednictwem grupy mailowej.
7. W przypadku niemożności realizacji podjętego w ramach wolontariatu zobowiązania do wykonania zadania, zawiadomienia o tym fakcie innych wolontariuszy i wolontariuszek oraz koordynatora/koordynatorki w terminie pozwalającym na przekazanie zadania innej osobie.

 

V. Wystąpienia publiczne i współpraca z innymi organizacjami

1. Wolontariusze i wolontariuszki Grupy „Ponton” współpracują również z innymi organizacjami i instytucjami, reprezentując grupę na zewnątrz. Mogą zgłaszać swoje inicjatywy współpracy i konsultować je na spotkaniach.
2. Wolontariusze/wolontariuszki dobrowolnie reprezentują Grupę „Ponton” w mediach podczas wystąpień publicznych (wywiad, happening, konferencje) i konkursach. Wybór wolontariusza/ki reprezentującego grupę jest dokonywany wspólnie na forum grupy i zatwierdzany jest przez koordynatorkę.

JAK UZYSKAĆ POMOC OD EDUKATOREK/-ÓW PONTONU?

NAJNOWSZE TEMATY NA FORUM

Nasi grantodawcy

X