Młodzieżowy Telefon Zaufania

t22 635 93 92

Każdy piątek, 16.00-20.00

I Etap - działania przygotowawcze

 

We wrześniu 2014 r. koordynatorka przeprowadziła rekrutację wśród ekspertek/ów i wyłonione zostały dwie osoby, które przeprowadzą monitoring podręczników do WdŻ zatwierdzonych przez MEN i sporządzą raport.  Odbyło się też spotkanie ekspertek, którego celem było ustalenie podziału pracy i zasad współpracy.

JAK UZYSKAĆ POMOC OD EDUKATOREK/-ÓW PONTONU?

NAJNOWSZE TEMATY NA FORUM

Nasi grantodawcy

X